MASTERSOFT WIZARD – Back Office System 9.2 (c) IPS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

کرک MASTERSOFT WIZARD – Back Office System 9.2 (c) IPS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*

MASTERSOFT WIZARD - Back Office System 9.2 (c) IPS *Dongle Emulator (Dongle Crack) for Aladdin Hardlock*
Mastersoft Wizard t? ir liel? programmat?ras pakotne naftas produktu, pre?u un pakalpojumu Degvielas Uzpildes Stacij?s (DUS) vai pre?u un pakalpojumu tirdzniec?b? komerci?lai uzskaitei, k? ar? gatavs risin?jums visu DUS un/vai veikalu apvieno?anai komp?nijas vienotaj? centr?liz?t? t?kl?.

Programmat?ra Mastersoft Wizard darboj?s k? HOS-da?a un BOS-da?a. Biroja da?a HOS (Head Office System) centr?l? biroja darb?bai un oper?ciju da?a BOS (Back Office System) parasti izveidot?, k? att?lin?t? darba vieta tie?i tirdzniec?b?s viet? veikal?, noliktav?, DUS utt

BOS caur datoru t?klu tiek piesl?gts pie kases sist?m?m, degvielas s?k?u vad?bas POS sist?m?m utt. Biroja da?a HOS kalpo priek? inform?cijas centr?liz?t?s sav?k?anas, t?s sist?matiz?cijas un apstr?des. Paredz?ta BOS kontrolei, vad?bai un kopdarb?bai.

Mastersoft Wizard ir klientservera lietojumprogramma ar m?rogo?anas iesp?ju da??dam lietot?ju skaitam un var tikt noinstal?ta darbam k? lok?l?, t? ar? datoru t?kla re??m?.

MASTERSOFT var tikt izmantoj?ms lok?l? darba re??m? uz vienas DUS/veikal? (viena tirdzniec?bas viet?), t?kla re??m? uz datoru t?kla b?zes vienas DUS (veikala) ietvaros ar da??m darba viet?m, un glob?l? t?kl? pie vair?ku DUS (veikalu) darba p?c principa Birojs Objekti.

Visas sist?mas funkcion?l?s iesp?jas ir pieejam?s k? HOS modul?, t? ar? BOS.

Funkcion?lo iesp?ju apjoma, pieejama uz katras konkr?t?s darba vietas, at???r?bas tiek noteikt?s vai p?c t?kla konfigur?cijas izv?l?ta varianta (Share Mode, Full Network Mode), vai t?p?c, k? piek?uve pie da??m iesp?j?m ir ierobe?ot? ar sist?mas administr?toru katram lietot?jam individu?li.

جهت سفارش دانلود کرک از طریق ثبت درخواست و یا تماس با شرکت اقدام فرمایید
[vc_button url=”https://crack4all.com/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%b1%da%a9-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/” text=”سفارش این کرک” size=”” align=”left” type=”primary” outlined=”0″ icon=”” target=”_self”]

[related_post themes="flat" id="8140"]

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *